หลักสูตร

623151037 กรอบความคิดแบบเติบโต(Growth Mindset)กับการพัฒนาผู้เรียน (มัธยมต้น) 623151037
621151003 กรอบความคิดแบบเติบโต(Growth Mindset)กับการพัฒนาผู้เรียน (ปฐมวัย) 621151003
624151016 กรอบความคิดแบบเติบโต(Growth Mindset)กับการพัฒนาผู้เรียน (มัธยมปลาย) 624151016
628011021 เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความสนุกโดยการทดลองผ่านชุด Science kit บูรณาการกับสื่อมัลติมีเดียระดับประถม
623101052 อมรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดีย (YouTube , Facebook )ช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของครูมัธยมศึกษาตอนต้นยุคดิจิทัล 4.0 623101052