หลักสูตร

24021019 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอน และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 24021019
623021038 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอนและกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 623021038
624041021 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอน และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 624041021
624041021 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอน และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 624041021
624042006 การพัฒนาสื่อการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 624042006
624041029 การประยุกต์ใช้สื่อการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 624041029
623042013 การพัฒนาสื่อการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 623042013
624041029 การประยุกต์ใช้สื่อการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 624041029
623041062 การประยุกต์ใช้สื่อการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1234567890