หลักสูตร

621151005 หลักสูตรจิตวิทยาการสื่อสารสำหรับครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนปฐมวัย 621151005
623101052 อมรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดีย (YouTube , Facebook )ช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของครูมัธยมศึกษาตอนต้นยุคดิจิทัล 4.0 623101052
623111050 อมรมเชิงปฏิบัติการ ความฉลาดทางการเงินผ่านเกมส์กระแสเงินสด เพื่อความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ของผู้เรียนระดับมัธยมต้นยุคดิจิทัล 4.0 623111050
623041056 การออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้เรียนระดับมัธยมต้นโดยการใช้แอปพลิเคชัน DynEd เพื่อความเป็นเลิศ 623041056
628041014 การออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้เรียนระดับประถมโดยการใช้แอปพลิเคชัน DynEd เพื่อความเป็นเลิศ 628041014
624041028 การออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการใช้แอปพลิเคชัน DynEd เพื่อความเป็นเลิศ 624041028
623131014 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนทัศนธาตุผ่านงานศิลป์จากกระดาษและหน้ากากลายไทย ตามการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 623131014
624111011 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอน และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 624111011
623111026 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการสอน และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 623111026