629182029 629182029 เทคนิคการออกแบบห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง เพื่อเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน- ผู้เรียนและบทเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

629182029 เทคนิคการออกแบบห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง เพื่อเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน- ผู้เรียนและบทเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ย้อนกลับ

///
หลักสูตร / บูรณาการสาระ / 629182029 เทคนิคการออกแบบห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง เพื่อเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน- ผู้เรียนและบทเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

การอบรมเทคนิคการออกแบบห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง เพื่อเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน-ผู้เรียนและบทเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงถือเป็นการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนสังเคราะห์ ผสมผสานเทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ ในห้องเรียน และเนื้อหาเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์โดยสามารถเล็งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจผ่านการปฏิสัมพันธ์ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการต่อยอดโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและผู้เรียนมีคณะลักษณะ อุปนิสัย และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง ในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูในเรื่อง เทคนิคการออกแบบห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง เพื่อเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน ผู้เรียน และบทเรียน และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 จึงจัดการอบรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร
จองหลักสูตร

ภาพบรรยากาศ


หลักสูตรแนะนำ

621151001 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการแสกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับปฐมวัย 621151001
628151003 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับประถม 628151003
621021001 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตอันซัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วและถูกต้องมากขึ้นระดับปฐมวัย 621021001