628181051 628181051 เทคนิคจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving Program) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับประถม

628181051 เทคนิคจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving Program) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับประถม

ย้อนกลับ

///
หลักสูตร / บูรณาการสาระ / 628181051 เทคนิคจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving Program) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับประถม

จากการศึกษาแนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะการแก้ปัญหาในอนาคต เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ

1) ระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหา

 2) ระบุปัญหาที่สำคัญที่สุด

3) ระดมสมองเพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ปัญหา

4) กำหนดเกณฑ์เพื่อประเมินแนวทางการแก้ปัญหา

5) ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

6) นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดพร้อมแผนปฏิบัติการ และนำเสนอด้วยขั้นสรุปผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

ผลการเรียนรู้   จากกระบวนการดังกล่าวจะช่วยพัฒนาครูและผู้เรียนจากประสบการณ์ตรงให้สามารถนำความรู้จากการพัฒนาไปปรับใช้กับการเรียนการสอนได้ ไม่เพียงแต่สอนเฉพาะสาระวิชา แต่สามารถนำความรู้ไปบูรณาการแต่ละวิชาโดยอาศัยวิธีคิด มีการสอดแทรกทักษะให้แก่ผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ อาทิ การนำเครื่องมือสอนคิด 6 Hats , PMI/OPV และ Compare and Contrast ไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในมาตรฐานการเรียนรู้ระดับประถม รวมถึงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับช่วงชั้นของผู้เรียน วางแผนการสอนตามบริบทของสาระวิชาโดยสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการคิดควบคู่กับเทคโนโลยีที่มีอยู่มีการใช้เครื่องมือเสริมความคิดโดยนำเสนอผ่านสื่อสร้างความน่าสนใจให้กิจกรรม เพื่อช่วยให้เกิดการกระตุ้นและสร้างสรรค์ความคิดที่หลากหลายสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยครูผู้สอนสามารถออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและจุดประสงค์การเรียนรู้ตลอดจนเลือกใช้กระบวนเพื่อนำไปบูรณาการในสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพ สร้างผู้เรียนเป็นนักคิด สามารถแก้ปัญหาผู้เรียนตามที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving Program) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนระดับประถมขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร
จองหลักสูตร

ภาพบรรยากาศ


หลักสูตรแนะนำ

621151001 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการแสกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับปฐมวัย 621151001
628151003 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับประถม 628151003
621021001 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตอันซัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วและถูกต้องมากขึ้นระดับปฐมวัย 621021001