628151003 628151003 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับประถม

628151003 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับประถม

ย้อนกลับ

///
หลักสูตร / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / 628151003 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับประถม

ผู้จัดทำหลักสูตรเห็นว่าหลักสูตรนี้จะทำให้ครูได้ช่วยผู้เรียนค้นพบรู้จักและเข้าใจตัวเอง ความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของผู้เรียน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติจะผ่านกระบวนการและวิธีแสกนลายนิ้วมือพร้อมทั้งรายงานผลการวิเคราะห์ลายนิ้วมือ สามารถทราบถึงความฉลาดทางสติปัญญา 4 ด้าน(IQ, EQ, AQ, CQ)ของนักเรียนแต่ละคน ว่ามีด้านใดเด่น หรือด้อย คุณครูสามารถให้คำแนะนำ และพัฒนา ด้านที่เด่นให้เป็นเลิศ และแก้ ไขพัฒนาด้านที่ด้อยให้ดีขึ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

IQ-Intelligence Quotient: ความฉลาดด้านสติปัญญา หมายถึงความสามารถด้านการคิดการวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นตรรกะ

EQ-Emotional Quotient: ความฉลาดด้านอารมณ์ หมายถึงความสามารถในการจัดการอารมณ์ตัวเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ

AQ-Adversity Quotient: ความฉลาดด้านการแก้ไขปัญหาหมายถึงความสามารถในการรับแรงกดดัน อดทนและนาพาตัวเองออกจากปัญหานั้นได้

CQ-Creativity Quotient: ความฉลาดด้านความคิดสร้างสรรค์หมายถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ การประดิษฐ์ จิตที่รักการแสวงหา

จากการศึกษาและงานวิจัยต่างๆพบว่าการสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมตามหลักวิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ สามามารถทราบถึงปัญญา 10 ด้านของแต่ละบุคคล ปัญญาทั้งหมดที่กล่าวถึงนี้คือพรสวรรค์ ศักยภาพที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด ทำผู้ที่ได้รับการวิเคราะห์สามารถเข้าใจ รู้จักตัวเอง และสามารถเข้าใจรู้จักผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร การเรียนการสอนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและสามารถพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนในการค้นหาศักยภาพผ่านลายนิ้วมือ และเข้าสู่กระกระบวนการดึงศักยภาพออกมาพัฒนาสู่ความเป็นเลิศของแต่ละบุคคล

          1. สแกนเก็บลายนิ้วมือ 10 นิ้วด้วยระบบคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์

          2. นำลายนิ้วมือที่สแกนเข้าสู่กระบวนการนับค่าและประมวลผลผ่านโปรแกรมการวิเคราะห์ออกเล่มรายงาน

          3. อ่านผลวิเคราะห์ด้วยตนเอง และปรึกษารับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงพัฒนาศักยภาพด้านที่เด่นสู่ความเป็นเลิศและปรับปรุงแก้ไขด้านที่ด้อย

          4.ให้คำแแนะนำในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง พัฒนาศักยภาพด้านที่เด่นให้เป็นเลิศ และปรับปรุงแก้ไขด้านที่ด้อย            ผลการสแกนและออกรายงานวิเคราะห์นี้ จะได้รับข้อมูลครบถ้วนในการนำไปใช้พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร
จองหลักสูตร

ภาพบรรยากาศ


หลักสูตรแนะนำ

621151001 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการแสกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับปฐมวัย 621151001
628151003 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับประถม 628151003
621021001 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตอันซัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วและถูกต้องมากขึ้นระดับปฐมวัย 621021001