624101001 624101001 การจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) โดยแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะด้านไอทีและดิจิตัลของผู้เรียนมัธยมปลายในยุค 4.0

624101001 การจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) โดยแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะด้านไอทีและดิจิตัลของผู้เรียนมัธยมปลายในยุค 4.0

ย้อนกลับ

///
หลักสูตร / เทคโนโลยี / 624101001 การจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) โดยแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะด้านไอทีและดิจิตัลของผู้เรียนมัธยมปลายในยุค 4.0

หลักสูตรนี้จะเป็นการขับเคลื่อนในการพัฒนาครูผู้สอนให้มีทักษะทางด้านการคิด   การออกแบบหลักสูตรให้แก่ผู้เรียนทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) ผ่านการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งครูผู้สอนสามารถสร้างแรงบันดาลใจรวมถึงทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตัล 4.0 แก่ผู้เรียน ทั้งยังสามารถสร้างมาตรฐาน ลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ทัดเทียมกันได้อย่างง่ายดาย โดยผ่านการใช้เนื้อหาบนแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานและตัวชี้วัดแบบเดียวกัน และยังให้ความสำคัญในมิติที่มองว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันและมีเอกลักษณ์ของตน ดังนั้นการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) นับเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิตัล ที่จะช่วยการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวิชาสาขาดิจิตัลซึ่งเป็นหนึ่งของกลุ่ม STEM Education ให้มีการพัฒนาทักษะพื้นฐานของผู้เรียนโดยใช้การวิเคราะห์ แก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ นับเป็นทักษะที่จำเป็นในทุกอาชีพ สามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิตัลในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิตัลในภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล

           ในหลักสูตรจะเน้นในเรื่องการเปลี่ยนแปลง,ความสำคัญของเทคโนโลยีต่อการเรียนรู้สร้างทักษะพื้นฐานและความรู้ในการเขียนโปรแกรมให้แก่นักเรียน การให้ภาพกว้างของการใช้เทคโนโลยีในการเขียนโปรแกรมพื้นฐานทั้งรูปแบบออฟไลน์และบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมด้วยความรู้พื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายในการแนะนำตนเอง และการเขียนสคริปต์ HTML, JavaScript และ CSS เบื้องต้น ทั้งยังสามารถใช้โปรแกรมช่วยสอนเพื่อสร้างห้องเรียนสำหรับการเขียนโปรแกรมและการวัดผลการเรียนผ่านระบบ leaderboard เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการสอนจริงในห้องเรียนต่อได้ ในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะความเป็นครูในเรื่องการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Coding) โดยแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะด้านไอทีและดิจิตัลของผู้เรียนมัธยมปลายในยุค 4.0 ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพครูให้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพต่อไป

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร
จองหลักสูตร

ภาพบรรยากาศ


หลักสูตรแนะนำ

621151001 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการแสกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับปฐมวัย 621151001
628151003 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับประถม 628151003
621021001 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตอันซัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วและถูกต้องมากขึ้นระดับปฐมวัย 621021001