621021001 621021001 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตอันซัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วและถูกต้องมากขึ้นระดับปฐมวัย

621021001 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตอันซัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วและถูกต้องมากขึ้นระดับปฐมวัย

ย้อนกลับ

///
หลักสูตร / คณิตศาสตร์ / 621021001 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตอันซัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วและถูกต้องมากขึ้นระดับปฐมวัย

หลักสูตรเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตอันซัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วและถูกต้องมากขึ้นระดับปฐมวัยเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูผู้สอน ให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดลงมือปฏิบัติการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่21 หลักสูตรนี้จะให้เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบจินตคณิตที่ใช้นิ้วมือเป็นสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นสื่อที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดสามารถนำมาใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ สามารถทำให้เด็กคิดเลขได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ  ทั้งกระบวนการบวก การลบ การคูณ การหาร ช่วยให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และที่สำคัญยังช่วยพัฒนาสมาธิ พัฒนาความจำให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ดร.รูธพร็อบเปอร์ที่ว่าพบว่าการกำมือ แบมือ วันละหลายๆครั้งจะช่วยให้ความจำดีขึ้นและยังสามารถลดการเสี่ยงต่อโรคสองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้อีกด้วย

การพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตอันซันเพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณและการวิเคราะหท์างคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา หลักสูตรกระบวนการมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

ขั้นที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร

ขั้นที่ 3 การทดลองใช้หลักสูตร ขั้นที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตอันซันสำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย

ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตร
จองหลักสูตร

ภาพบรรยากาศ


หลักสูตรแนะนำ

621151001 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการแสกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับปฐมวัย 621151001
628151003 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การค้นหาพรสวรรค์ ผ่านการสแกนลายนิ้วมือ” เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศระดับประถม 628151003
621021001 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้นิ้วมือแบบจินตคณิตอันซัน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนคิดเลขเร็วและถูกต้องมากขึ้นระดับปฐมวัย 621021001